Morgunblaðið - 29.11.2003, Blaðsíða 53

Morgunblaðið - 29.11.2003, Blaðsíða 53
UMRÆÐAN MORGUNBLAÐIÐ LAUGARDAGUR 29. NÓVEMBER 2003 53 Í FRÆÐUM mannauðsstjórn- unar er lögð áhersla á að gera grein- armun á starfsmannastjórnun og mannauðsstjórnun, ekki endilega vegna þess að hið síð- arnefnda sé eitt- hvert algerlega nýtt fyrirbæri, heldur til þess að undirstrika breytta nálgun að starfsmannamálum. Hugtakið „mannauðsstjórnun“ felur reyndar í sér hina nýju sýn á starfsmennina: að líta á starfsfólk sem verðmæti er þurfi að hlúa að og efla. Hin nýja sýn felur í sér að komið er fram við starfsfólk af heiðarleika og virðingu og stuðlað að góðum árangri með því að gera fólki kleift að blómstra í starfi. Hugmyndir manna eins og Peters Druckers um þekkingarsam- félagið og þekkingarstarfsmanninn ýta enn frekar undir nauðsyn þess að menn tileinki sér ný viðhorf í þessum efnum. Drucker telur m.a. það eitt af helstu verkefnum nýhaf- innar aldar að auka framleiðni þekk- ingarstarfsmannsins. Starfsmannastefna Stjórnarráðs- ins er dæmi um hina nýju nálgun í starfsmannamálum í anda nútíma- mannauðsstjórnunar. Starfs- mannastefnunni er m.a. sett þau markmið að tryggja ráðuneytunum hæfa, áhugasama og trausta starfs- menn, gera ráðuneytin að áhuga- verðum vinnustöðum, en jafnframt að stuðla að því að starfsmenn Stjórnarráðsins leggi sitt af mörkum til þess að bæta opinbera þjónustu. Í starfsmannastefnunni er áhersla lögð á að starfsmenn eigi kost á fræðslu og endurmenntun sem eyk- ur þekkingu þeirra í starfi og auð- veldar þeim að takast á við ný og breytileg viðfangsefni og að þeir fái jafnframt tækifæri til að eflast í starfi. Hér er leitast við að svara spurn- ingunni: hvernig tryggjum við op- inberri stjórnsýslu hæfustu starfs- menn sem völ er á hverju sinni og hvernig förum við að því að halda þeim? Hvort tveggja er viðfangsefni sem mannauðsstjórnun fæst við og eru til ýmsar kenningar um það hvernig ná má árangri á þessu sviði. Viðfangsefnið er brýnt í starfsum- hverfi þar sem starfsmannavelta hefur verið allt að 25% á und- anförnum árum og þætti há í hvaða fyrirtæki sem er. Mjög algengt er að ungt, vel menntað fólk ráði sig til starfa í Stjórnarráðinu, starfi þar í 2–3 ár og hverfi síðan út á almenna vinnumarkaðinn með verðmæta reynslu í farteskinu. Á tímum hefur það gerst að heilu skrifstofurnar hafa horfið í einu vetfangi út úr ein- stökum ráðuneytum. Ein skýring þess að Stjórn- arráðinu helst illa á fólki er vafalítið sú að laun eru þar lægri en gengur og gerist á almennum vinnumarkaði, en lág laun ein og sér skýra ekki hið háa hlutfall starfsmanna sem gera stuttan stans hjá okkur. Þekkt er sú skýring sem heyrst hefur að starfs- menn kjósi að láta af störfum vegna óánægju með stjórnun á vinnustað sínum. Þessi skýring er þó ekkert frekar bundin við opinberar stofn- anir en einkafyrirtæki. Almennt má segja að mikilvægt sé að starfsmenn séu vel upplýstir um það sem gerist á vinnustað, að þeir þekki vel vinnuskyldur sínar og þær kröfur sem til þeirra eru gerðar, að traust ríki á vinnustað, jafnréttis sé gætt milli kynja og að starfsmenn eigi kost á að þróast í starfi. Við lestur starfsmannastefnu Stjórnarráðsins virðist sem leitast sé við að mæta þeim sjónarmiðum sem ég nefndi hér að ofan. Því kem- ur frumvarp fjármálaráðherra um breytingu á lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins eins og skrattinn úr sauðarleggnum. Þar er ekki leitað lausna á því hvernig megi best stuðla að trygglyndi starfs- manna ríkisins, heldur hvernig megi gera brottrekstur þeirra hvað auð- veldastan. Þessi aðferðafræði geng- ur algerlega í berhögg við þá hug- myndafræði sem liggur til grundvallar starfsmannastefnunni og þeim sjónarmiðum sem fylgt hef- ur verið um samskipti stjórnvalda og starfsmanna ríkisins á undanförnum missirum. Með frumvarpinu er snúið inn á óheillavænlega braut og afar brýnt að þegar verði snúið við og teknar upp viðræður við samtök starfs- manna hins opinbera um hvernig megi taka á þeim vandamálum sem menn telja að séu til staðar á op- inberum vinnumarkaði. Það nær engri átt að einn þáttur, brott- rekstur starfsmanna, sé tekinn út úr lögunum og meðhöndlaður sér- staklega, án þess að trúverðugar skýringar séu gefnar á ástæðum þess. Nú mega menn ekki skilja orð mín svo að við það sé unandi að hinn op- inberi vinnumarkaður verði griða- staður verkkvíða og ákvarðanaang- istar. Hin forna ímynd opinbers vinnumarkaðar var sú að hann var álitinn einkaeign stjórnmálaflokk- anna og nýttur sem losunarstaður fyrir pólitíska skjólstæðinga sem al- menni vinnumarkaðurinn hafði „af- þakkað“. Vissulega á að gera ítrustu kröfur til þeirra sem starfa hjá hinu opinbera. En til þess að það gangi upp verður að fylgja hlutlægum að- ferðum við val á starfsfólki: vanda til starfslýsinga, auglýsa öll störf, vinna vel úr starfsumsóknum og leggja hlutlæga mælikvarða til grundvallar við nýráðningar. Töluvert vantar upp á að þessu sé fylgt hjá hinu op- inbera eins og menn geta lesið um í skýrslu fjármálaráðuneytisins frá 1999, Starfsumhverfi ríkisstarfs- manna við aldahvörf: „Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar virðist nokkuð skorta að vandað sé til ráðn- inga hjá hluta ríkisstofnana.“ (Starfsumhverfi…, bls. 101.) Í skýrslunni kemur einnig fram að einn helsti vandi opinbera vinnu- markaðarins sé skortur á hæfum stjórnendum. Þar segir að eitt af markmiðum starfsmannalaganna 1996 hafi verið að „auka sjálfstæði forstöðumanna ríkisins og mögu- leika þeirra til að taka ákvarðanir er varða stjórnun og starfsmanna- hald“. Ennfremur segir að reynslan af framkvæmd laganna gefi tilefni til endurskoðunar þeirra. Hér eru nefnd með varfærnislegum hætti meginrökin fyrir fram kominni breytingartillögu: ríkið er að súpa seyðið af röngum hugmyndum eða aðferðum við val á stjórnendum hjá hinu opinbera. Þeir sem valdir eru til forystu eru ekki endilega góðir stjórnendur, þeir hafa hins vegar yf- ir að búa faglegri þekkingu, hafa sýnt dugnað á sínu sviði, en umfram allt beðið lengi og af þolinmæði eftir framgangi í starfi. Auðvitað geta komið upp að- stæður á vinnustað sem ekki verða leystar með öðrum hætti en starfs- lokum einhvers hlutaðeigandi starfs- manna. Þetta á hins vegar að vera algjört neyðarúrræði. Og það þarf að búa svo um hnútana að það verði ekki misnotað. En þegar menn taka núverandi ástand stjórnunarmála hjá hinu opinbera og bæta við hinu nýja leyfi fjármálaráðherra, a li- cence to kill, svo við bregðum fyrir okkur heimslitteratúrnum, tel ég að frumvarpið í núverandi mynd sinni jafngildi því að hlaðið skotvopn sé sett í hendurnar á óvitum, sem vinna oft meinlegustu verk sín í besta ásetningi. Hið opinbera þarf að spyrja sig: hvernig eigum við að halda í fólk? Spurningin á ekki að vera: hvernig eigum við að losna við fólk? Uppbyggilegri nálgun að starfsmannamálum hins opinbera Eftir Ólaf Grétar Kristjánsson Höfundur er formaður Félags há- skólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins. MÉR kemur fátt á óvart í seinni tíð þegar menntun fréttamanna er annars vegar, a.m.k. síðan ég fylgd- ist af sívaxandi áhuga og undrun með fréttum þeirra af flóðum í „Danúbe- fljóti“ fyrir nokkrum árum. Ég hélt þannig að allir vissu, einnig fréttamenn, að bæði taugagas og sýklavopn eru tiltölulega einföld og ódýr í framleiðslu, og ekki aðeins Írakar, heldur flestar sæmilega menntaðar þjóðir, þar á meðal Ís- lendingar, hafa nóg af mönnum sem geta búið þau til. Þannig má kaupa helstu efni sem þarf til að framleiða frægasta taugagasið, Sarin, í Bykó en afganginn í næsta apóteki, res- eptlaust. „Verksmiðjunni“ má síðan koma upp í hentugum bílskúr. Enn heyrist þó í fréttum, að Bandaríkjamenn hafi vopnað Sadd- am Hussein og þar á meðal selt hon- um gereyðingarvopn. Þetta er fá- sinna. Hann framleiddi þau að sjálfsögðu sjálfur. Raunar er það al- kunn staðreynd, sem of sjaldan er bent á, að ekki aðeins Ísraelar, held- ur einnig flest allar helstu þjóðir við botn Miðjarðarhafs ráða yfir ger- eyðingarvopnum, þar á meðal Sýr- lendingar, Íranir og Tyrkir. Saddam var, eins og Assad í Sýrlandi, ávallt náinn bandamaður Sovétríkjanna og fékk vopn sín þaðan. Þegar hann svo réðst á Íran tóku Bandaríkjamenn því að sjálfsögðu fagnandi, sam- kvæmt þeirri reglu sem er algildust allra í stjórnmálum, nefnilega: „Óvinur óvinar míns er vinur minn.“ Þeir voru honum innan handar um skeið, en vopn Saddams komu ávallt nánast öll frá Sovétríkjunum og öðr- um löndum fyrrverandi og núver- andi sósíalista, en dálítið frá Frakk- landi og öðrum Vesturlöndum. Meginskýring þess er afar einföld: Kílóið af bandarískum eða öðrum vestrænum vopnum kostar iðulega meira en tonnið af rússneskum, norður-kóreskum eða kínverskum. Ég var og er lítið hrifinn af her- hlaupi Bush forseta í Írak, þótt vissulega sé landhreinsun að Sadd- am. Skynsamlegast væri fyrir Bush að lýsa nú yfir sigri (það hefur hann enn ekki gert), afhenda næsta Íraka völdin og forða sér. Það er eðlilegt, að um innrásina séu skiptar skoðanir, svo sem fram kom í fréttaflutningi sjónvarps- stöðvanna sem ekkert var at- hugavert við. Fréttastofa hljóð- varps, þ.e. „Hljóðviljinn“ virðist hins vegar í seinni tíð horfin aftur til þess tíma, þegar „hlutleysi“ þessarar stofnunar fólst í því, samkvæmt kenningunni um „stórveldin tvö“, að gera lygaáróðri frá Tass eða Pravda nákvæmlega jafn hátt undir höfði og alvöru fréttum frá Reuters, New York Times eða öðrum vestrænum fjölmiðlum. Kunnugir segja mér, að Útvarpsráð hafi að mestu lagt niður störf, en ef meðlimir ráðsins hafa tíma til, ættu þeir að fá prentaðar út fréttir „Útvarps allra landsmanna“ af herförinni til Íraks. Þar var, þrátt fyrir ábúðarmikið yfirskin „hlut- leysis“, að mestu stuðst við „Þjóð- vilja“ þeirra Breta, þ.e. öfga- vinstri- blaðið „Independent“, en kryddað með furðu- og fáránsfrásögnum og ekki- fréttum um stríðið héðan og þaðan að, meira að segja frá Rúss- landi eins og í gamla daga. En af hverju allt þetta tal um sig- ur og stríðslok? Svo vill til, að ég fylgdist með því í beinni útsendingu hinn 1. maí s.l., þegar Bush, klæddur flugmanns- búningi (hann flaug orrustuþotum á yngri árum) flutti ræðu sína á flug- móðurskipinu Abraham Lincoln. Sjóliðar, sem voru að koma í heima- höfn eftir margra mánaða úthald höfðu hengt upp borða, þar sem á stóð „Mission Accomplished“. Er það þessi borði, sem er skýringin? Ég hef skoðað ræðuna í heild á netinu og þar kemur ekkert fram um stríðslok, en forsetinn er að sjálf- sögðu mjög ánægður með sína menn. Bush lýsti því hins vegar réttilega yfir, að meiri háttar hernaðar- aðgerðum (major combat opera- tions) væri lokið. Fallbyssurnar voru þagnaðar, en hann lýsti hvorki yfir lokasigri eða stríðslokum yfirleitt. Ég minnist þess einmitt, að frétta- skýrendur CNN höfðu orð á þessu atriði strax eftir að ræðan var flutt. Bush segir hins vegar, að þótt meiri háttar bardögum sé lokið þurfi að friða landið og hefja enduruppbygg- ingu (securing and reconstructing the country). En nú kemur að því, sem mér finnst undarlegast: Hvers vegna er því lýst yfir daglega og oft á dag í út- varpsfréttum RÚV, í hvert sinn sem bandarískir hermenn eru felldir í Írak, að Bush hafi lýst yfir „sigri“ eða því að „styrjöldinni væri lokið“ fyrir svo og svo mörgum dögum, vik- um eða mánuðum? Þetta er vænt- anlega til að sýna fram á vonsku og heimsku Bush forseta. En kunna mennirnir ekki ensku? Hvaðan kem- ur þetta? Á að senda þeim orðabók? Skilja þeir ekki, hvað „major combat operations“ þýðir? Það var að sjálfsögðu „Hljóðvilj- inn“ sem byrjaði (það er sjálf frétta- stofan, miklu frekar en „Spegillinn“ sem verðskuldar þetta nafn). En ef það er nokkuð sem einkennir fjöl- miðlamenn, hina „sjálfumglöðu stétt“ öðru fremur, þá er það hjarð- hvötin. Hver apar eftir öðrum eða, eins og kerlingin sagði: „Þá ein kýrin pissar, er annarri mál“. Þetta er far- ið að sjást oftar og oftar í blöðum, sí- endurtekið, ótt og títt, og heyrist jafnvel í sjónvarpi. Hættið þessu! Þá ein kýrin pissar… Eftir Vilhjálm Eyþórsson Höfundur stundar ritstörf. OPIÐ bréf til ritstjóra og frétta- stjóra íslenskra fjölmiðla. Mér brá nokkuð í brún er ég heyrði umfjöllun um könnun í morg- unfréttatíma út- varpsstöðvar fyrir skömmu. Það sem ýtti við mér var hvernig fjallað var um niðurstöður sem byggðu á svörum 15% þess hóps sem könnunin var send til. Þrátt fyrir afar lágt svarhlutfall fékk könnunin einnig ítarlega umfjöllun í aðalfréttatíma í hádegi sama dag. Nú er það svo að niðurstöður kannana sem þessarar hafa ein- ungis gildi að því marki sem þær endurspegla skoðanir, reynslu eða félagslega og sálfræðilega eiginleika vel skilgreinds hóps. Í þessu tilfelli átti könnunin að endurspegla „vilja“ eða „hug“ félagsmanna ákveðinna samtaka til mikilvægra aðgerða samtakanna. En „hug“ hverra end- urspegla niðurstöður könnunar þeg- ar einungis 15% þeirra sem hlut eiga að máli lýsa sinni skoðun? Eng- in rök eru fyrir því að að þar megi sjá „hug“ hins almenna fé- lagsmanns. Tölfræðilegar forsendur sem gera kleift að draga ályktun um almenna skoðun út frá tölulegum niðurstöðum könnunar eru full- komlega brostnar í þessu tilviki. Óljóst er hversu hátt svarhlutfall þarf að vera til að unnt sé að draga almennar ályktanir um rannsókn- arviðfangsefni. Oft verður að meta hvaða ályktanir má draga af nið- urstöðunum í ljósi svarhlutfalls og fleiri þátta eða hvort má yfir höfðuð draga einhverjar ályktanir. Ófáar rannsóknir þar sem svarhlutfall var mun hærra en í könnuninni sem nefnd var að ofan hafa endað ofan í skúffu eftir mjög takmarkaðar eða þröngar ályktanir vegna slakrar svörunar. Sumar lenda hreinlega í ruslafötunni. Annað dæmi um gagnrýnislausa og að mínu mati tilgangslausa um- fjöllun um kannanir sem ekki stand- ast eðlilegar aðferðafræðilegar kröf- ur eru skoðanakannanir á fylgi stjórnmálaflokka sem gerðar eru sömu helgi og landsfundur einhvers flokkanna er haldinn eða nýtt stjórnmálaafl er stofnað. Eins og fram kemur í hvert sinn sem lesnar eru fréttir af niðurstöðum kannana á fylgi stjórnmálaflokka er eðlileg túlkun að þær sýni hlutfallslegt vægi atkvæða „ef kosið yrði nú“. En reyndin er að á kjördag hafa öll stjórnmálaöfl átt kost á að koma sjónarmiðum sínum á framfæri við væntanlega kjósendur, ekki bara einn flokkur sem hefur hlotið sér- staka kynningu vegna hátíð- arsamkomu. Þessar kannanir skort- ir því þá meginforsendu til að álykta megi um „fylgi stjórnmálaflokk- anna“ eins og við almennir borgarar skiljum það hugtak, að væntanlegir kjósendur gera upp hug sinn í gjör- ólíku upplýsingaumhverfi en þeir gera á kjördag. Mig rámar í dæmi um að niðurstöður slíkra kannana hafi gefið í skyn að þingstyrkur nýrra stjórnmálaafla yrði allt að fimmtungur þingmanna, en efndir kjósenda við þessum fyrirheitum hafi einungis orðið upp á fáeina þingmenn. Og fyrst tilgangur þess- ara kannana, reynist þegar grannt er skoðað, ekki vera sá að upplýsa okkur almenna borgara um gang mála eiga þær ekkert erindi til okk- ar með tilstuðlan fjölmiðla. Og þá er ég kominn að meginefni mínu. Þegar sjálfstæði fjölmiðla ber á góma bendið þið fjölmiðlafólk iðu- lega á að eitt meginhlutverk fjöl- miðla sé að upplýsa okkur almenna borgara um innviði samfélagsins og alþjóðlegt samhengi þess. En hvaða upplýsingar eru þess eðlis að gefa okkur innsýn í gang mála? Ofan- greind dæmi benda að mínu mati til að fjölmiðlar á Íslandi hafi ekki svarað þeirri spurningu sem skyldi. Fjölmiðill sem vill sinna hlutverki sínu vel verður að leggja mat á trú- verðugleik og forsendur þess sem berst inn á borð hverju sinni. Það er nauðsynlegt að starfsmenn hans hugi að forsendum upplýsinga og meti hvort um þær beri að fjalla. Slíkt á ekki síður við um nið- urstöður kannana og rannsókna því þær eru almennt settar fram á þeim forsendum að þær sýni „skoðanir og sjónarmið almennings“ (eða ein- hvers skilgreinds hóps) fremur en sem skoðun nafngreinds ein- staklings. Ég sendi ykkur sem farið fyrir fréttaumfjöllun á fjölmiðlum þessar línur því ofangreind frétt er alls ekki einsdæmi. Svipaðir hlutir ger- ast á öllum fjölmiðlum. Til að mynda átti það sér ítrekað stað í að- draganda síðustu kosninga að fjallað var um slakar kannanir og hefði fjölmiðlum ekki veitt af við- miðunarreglum til að vingsa úr kannanir sem ættu erindi til okkar almennra borgara og kannana sem ekki stóðust aðferðafræðilegar kröf- ur. Áðurnefnt hlutverk fjölmiðla er að færa okkur borgurunum upplýs- ingar, ekki innihaldslaus gífuryrði sem engin innistæða er fyrir. Þegar fjölmiðill lætur til leiðast að fjalla um haldlausar niðurstöður kannana eins og þar fari vel undirbyggðar rannsóknir á „hug“ almennings er hann að bregðast upplýsingaskyldu sinni en gerist um leið leiðitamt verkfæri í höndum afla sem sjá sér hag í að móta skoðanir okkar al- mennra borgara sér í hag. Áhrifa- máttur fjölmiðla í nútímasamfélagi er mikill og skyldunni um að upp- lýsa fylgir jafnframt skylda til að forðast að blekkja með villandi fréttaflutningi. Eru niðurstöður ávallt fréttaefni? Eftir Sigurgrím Skúlason Höfundur er próffræðingur.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.