Frjáls verslun


Frjáls verslun - 01.07.2011, Blaðsíða 27

Frjáls verslun - 01.07.2011, Blaðsíða 27
FRJÁLS VERSLUN 7.tbl.2011 27 á útflutningsmörkuðum mundi lama þýskar útflutningsgreinar. Fyrir vikið eru forsprakkar í þýsku atvinnulífi vinir evrunnar, segir Eichengreen. Tveir af virtustu kranahag­ fræðingum Þjóðverja, Hans­ Werner Sinn og Otmar Issing, hafa lagt til að Grikkir hvíli sig á evrunni og taki aftur upp drökmuna. Martin Feldstein á Harvard og ýmsir aðrir eru sama sinnis. En er hugmyndin raunhæf? lausn á vanda evru - ríkJ anna? Í ágúst 2011 er ljóst að lánavandi Grikkja snýst um stærra mál en tíma - bundna greiðsluerfiðleika; sú skoðun er útbreidd að gríski ríkis sjóðurinn eigi ekki fyrir skuldum. Neyðarúrræð­ in til bjargar Grikkjum sem leiðtogar evrusvæðisins hafa soðið saman undan­ farna mánuði eru til merkis um að leiðtogarnir vanmeti ástandið og þetta klúðurtákn hefur kallað fram tauga skjálfta á mörkuðum. Nú er svo komið að leikendur á lánamörkuðum gera því skóna að Ítalir, Spánverjar og Portúgalar séu í sömu stöðu og Grikkir; á hausnum. Í reynd standa Portúgalir tæpt, en vandi Spánverja og Ítala er tímabundinn greiðsluvandi (segja virtir kranahagfræðingar). Trú flytur fjöll. Ef fjármálamarkaðir í hræðsluuppþoti trúa því að allar Miðj arðarhafsþjóðirnar eigi ekki fyrir skuldum er fjandinn laus: til að róa markaðinn dugar ekki lengur að tryggja afborganir af lánum þessara þjóða. Það bætir ekki úr skák að þýskir bankar eru mjög skuldsettir, meira en margir ætla, og óðagot og verðbréfa­ hrun sem á rætur í Grikk landi og berst til annarra jaðarríkja gæti einnig lagt þýska stórbanka að velli, svo ekki sé talað um franska og aðra evrópska banka. Og þá yrði nú bomsara boms. Hvað er til ráða? Ég íhuga ekki þann möguleika að Grikkir leggi niður evruna sem gjaldmiðil, eða þá lausn að þeir fái boð um að leysa sín mál sjálfir. Það er ólíklegt að þess ar leiðir verði farnar. Undanfarið hafa margir álitsgjafar hamrað á því að útgáfa evrubréfa sé lausnin: skuldugar þjóðir gefi út evrubréf sem evru svæðið allt gengur í ábyrgð fyrir. Þjóðverjar sjá hvar hundurinn liggur grafinn, en álitsgjafarnir segja þeim að hlýða, það sé þeim sjálfum fyrir bestu. Í þessu sam hengi má nefna, að Þjóðverjar voru tregir til að gefa eftir markið og taka upp evruna (og það var gert án þess að leita álits hjá þjóðinni). Úrslitum réð sú hugmynd að Þjóðverjar fengju endan- lega synda kvittun fyrir nasismann ef þeir fórn uðu markinu fyrir sameiginleg­ an evrópskan gjaldmiðil. Ég er sammála Daniel Gross sem segir í nýlegri ritgerð að hugmynd in um evrubréf (eurobonds) falli á öll um próf- um: í hagfræði, lögum og stjórnmálum (Vox 26. ágúst 2011). Gross telur frá leitt að ábyrgðarlausar ríkis stjórnir við Miðjarðarhaf fái heimild til að slá lán með því að gefa út evrubréf sem þýskir (og aðrir) skattgreiðendur beri ábyrgð á og þurfi að endur­ greiða ef illa fer. Þarna er á ferð inni skattlagning án umboðs, sem fer á svig við eina af grundvallarreglum lýðræðisins. Stjórnarskrárdómstóll Þýskalands mundi sennilega ógilda slíka skuldbindingu. Jafnvel þótt 17 þjóðir evrusvæðisins kæmu sér upp sameiginlegri efnhagsstjórn væri óráð legt að hefja útgáfu evrubréfa við núverandi aðstæður, þegar skuldir jaðarríkjanna eru svimandi háar. Það væri slæmt fordæmi og líklegt að skuldasagan endurtæki sig. Og þá er eitt ráð eftir, að Evrópski seðla bankinn (og tengdir sjóðir) komi í veg fyrir hrun á evrusvæð­ inu með því að tryggja að fullu skuldir jaðarríkj anna – heiti því að standa í skilum fyrir þeirra hönd. Bankinn mundi ekki lána beint til ríkjanna, sem er óheimilt samkvæmt Lissabon­sátt mál anum, heldur kaupa ríkisskulda bréf þeirra á verðbréfa­ mörkuðum. Hugmyndin er sú að yfirlýsing bankans mundi slá á vænt­ ingar fjármálamanna um að öll lán til jaðarríkjanna séu ótrygg. Bankinn hlypi þannig fram úr spákaupmönn- unum, róaði þá, og óðagotið mundi líða hjá. Seðlabanki Evrópu getur gefið út evrur og hefur þannig, fræði­ lega, ótakmörkuð fjárráð – ef litið er framhjá verðubólgunni sem leiðir af mikilli seðlaprentun. Seðlabanki Evrópu er skuldbundinn til að hleypa verðbólgu á evrusvæðinu ekki upp fyrir 2% á ári. Hinn ágæti hagfræðing­ ur og spámaður Willem Buiter hefur reiknað út hve mikið svigrúm þetta 2% verðbólguþak gefur Seðlabank anum til að auka grunn fé (base money) í nútíð og framtíð (CITI Global Economics Review, 12. ágúst 2011). Buiter kemst að þeirri niðurstöðu að bankinn geti (ef vilji er fyrir hendi, en svo er ekki nú) auðveldlega ráðið við skuldir jaðarríkjanna. Skuldbinding Seðla­ banka Evrópu um að ábyrgjast allar opinberar skuldir ríkjanna væri því trú verðug og mundi lægja öldurnar, án þess að koma þyrfti til mikilla útgjalda. Þá er enn óleystur sá vandi að knýja jaðarríkin til að reka ábyrga stefnu í ríkisfjármálum, og það yrði sjálfsagt erfitt ef Seðlabanki Evrópu fjarlægir óttann við greiðsluþrot. Það bætir ekki úr skák að þýskir bankar eru mjög skuld­ settir, meira en margir ætla, og óðagot og verðbréfahrun sem á rætur í Grikklandi og berst til annarra jaðarríkja gæti einnig lagt þýska stórbanka að velli. Méthode Monnet Góðan árangur Evrópusambandsins má þakka méthode Monnet, aðferðinni sem hefur verið notuð til að teyma þjóðir Evrópu á asnaeyrunum inn í sam bandið og í áttina að sambands­ ríki. Franski stjórnmálamaðurinn Jean Monnet (1888-1979) kynntist hörm- ungum bæði fyrri og síðari heims­ styrjaldarinnar og var mjög í muna að sagan endurtæki sig ekki. Hann trúði því að samvinna og samruni Evrópuþjóða gæti tryggt friðinn. Monnet beitti sér fyrir stofnun Kola­ og stálsambands Evrópu 1952, og síðan hafa ýmsar Evrópuþjóðir tekið hvert skrefið af öðru, þar til nú er kominn öflugur innri markaður 27 ES-ríkja og sameiginleg mynt 17 evru - þjóða. Góður friður ríkir á svæð inu og þjóðirnar blómstra. Méthode Monnet hefur reynst vel, og sennilega var engin önnur leið fær í stríðslok og á næstu áratugum. Nánar tiltekið er aðferðin sú, að Evrópusambandið tek ur stórar ákvarðanir í smáskrefum, sem gerir andstæðingum erfitt fyrir um að safna liði; þeim reynist erfitt að stöðva skriðuna þegar hún er lögð af stað. Við getum ekki snúið til baka, er sagt, eftir allan tilkostnað inn, og svo er áhætt­ an of mikil. Ef for tölur af þessu tagi duga ekki er gagnrýnandinn ásakaður um svik við Evrópu hug sjónina. Heimspekingurinn Jürgen Haber­ mas, sem er 82 ára að aldri, er mikill Evrópusinni. Þjóðverjar hlusta vanda lega á Habermas þegar hann ávarpar þá, sem hann hin síðari ár gerir aðeins ef honum er mikið niðri fyrir. Habermas kvaddi sér hljóðs nýlega og sagði að méthode Monnet hefði gengið sér til húðar, ekki yrði komist lengra á sömu braut. Stjórnskipan Evrópu sam- bandsins væri ekki nægilega lýð ræðisleg og yfirvaldið væri ólögmætt í huga þegnanna. José Manuel Barroso er eins konar forseti Evrópusambandsins og Herm­ an van Rompuy forsætisráðherra sambandsins. Þeir félagar voru ekki kjörnir af þjóðunum 27 til þessara starfa heldur valdir bak við lokaðar dyr þar sem þýski kanslarinn og franski forsetinn hafa bæði tögl og hagldir. Orðrómur um það að kansl- ar anum og forsetanum henti vel að setja fremur umsvifalitlar persónur í þessi embætti styrkir ES­leiðtogana ekki í starfi. Nú, þegar hrun blasir við á evrusvæðinu, halda Angela Merkel og Nicolas Sarkozy fundi, ákveða hvernig bregðast skuli við, og kynna síðan ákvörðunina fyrir öðrum þjóðarleiðtogum og ES-forystunni. Og Evrópuþingið skiptir engu máli. Á fundi sínum í París 16. ágúst á þessu ári ákváðu Merkel og Sarkozy að leysa fjármálaringulreiðina með því að koma á fót hagstjórn á ES-stiginu, en það merkir að Brussel-liðið er sem næst komið með puttana í fjármál og skattamál evruþjóðanna. Það yrði vafalaust til bóta að veita yfirstjórn ES meira lögmæti, en tvær erfiðar hindranir eru á veginum í átt að lýðræðislegum stjórnarhátt- um: mótstaða fulltrúa á þjóðþingum Evrópu sem telja sig þegar hafa misst of mikil völd til Brussel, og lítill áhugi þjóðarleiðtoganna á því erfiða verki að endurskoða samninga ES, en hjá því verður ekki komist ef breyta skal aðferðum við val leiðtoganna í Bruss- el og starfsháttum sambandsins. Franski stjórnmálamaðurinn Jean Monnet (1888­1979) kynntist hörmungum bæði fyrri og síðari heimsstyrjald­ arinnar og var mjög í muna að sagan endurtæki sig ekki. Hann trúði því að samvinna og samruni Evrópuþjóða gæti tryggt friðinn. lokaorð Lánamarkaðir víða um heim eru veik­ burða. Fjármálamenn eru teknir að efast um getu jaðarþjóða evru svæðisins til að endurgreiða opinber lán sín og smávægilegir atburðir geta hleypt af stokkunum bankakreppu á heimsvísu. Auðveldasta, fljótlegasta og líklegasta lausnin, ef hrun blasir við, er að Seðla­ banki Evrópu, með tilvísun til getu sinnar til pen inga prentunar, tryggi að fullu endur greiðslur á opinberum lánum jaðarríkjanna. Evrópusambandið er á tímamótum. Til að bjarga evrunni þarf að koma upp yfirstjórn yfir ríkisfjármál þjóð anna á evrusvæðinu og auka valdsvið og verk efni Seðlabanka Evrópu. Méthode Monnet – að teyma sambandsþjóðirnar á asnaeyrunum, eitt skref í senn, uns ekki verður aftur snúið – dugar ekki lengur, þótt aðferðin hafi gagnast vel um hríð. Ef ES­forustan á að taka að sér yfirstjórn ríkisfjármála og auka afskipti sín af peningamálum verður ekki komist hjá því að velja leiðtoga sambandsins í lýðræðislegri kosningu og taka upp lýðræðislegt ákvarðana­ ferli í stórmálum – í stað lokaðra funda kanslara Þýskalands og forseta Frakk­ lands. Ég tel samt nær óhugsandi að aðildarþjóðirnar komi sér saman um lýðræðislegar endurbætur á ES-kerfinu á næstu árum – nema í hræðslukasti í kjölfar hruns á lánamörkuðum. Hagkerfi heimsins spóla og kreppa virðist blasa við. Vandinn er tvenns konar: Of lítil heildareftir- spurn og of mikil skuldsetning ríkis og einkaaðila bæði austan hafs og vestan. Þeir sem skulda mikið hafa ekki burði til að auka útgjöld sín til neyslu eða ráðast í nýjar framkvæmdir. Til að létta skuldabyrðina í löndum þar sem hún er orðin óviðráðanleg verða lánardrottnar að gefa eftir af kröf um sínum. Önnur leið, sem er óæskileg, er að skuldirnar brenni upp á verð­ bólgubáli. Jafnvægi í ríkisútgjöld um er óhjákvæmileg stefna til langs tíma en hentar ekki við núverandi aðstæður, en strax má hefjast handa við marg víslegar endurbætur, svo sem að vinna gegn spillingu, bæta skattkerfi og endurskoða samskipti ríkis og atvinnugreina. Auðveldasta, fljótlegasta og líklegasta lausnin, ef hrun blasir við, er að Seðlabanki Evrópu, með tilvísun til getu sinnar til peningaprentunar, tryggi að fullu endurgreiðslur á opinberum lánum jaðar­ ríkjanna.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84

x

Frjáls verslun

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Frjáls verslun
https://timarit.is/publication/282

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.