Morgunblaðið - 17.10.2000, Blaðsíða 6

Morgunblaðið - 17.10.2000, Blaðsíða 6
6 ÞRIÐJUDAGUR17. OKTÓBER 2000 MORGUNBLAÐIÐ FRETTIR Kirk]umálaráðherra leitar umsagnar kirkjuþings um lagafrumvarp Veitingarvald fyrir alla presta verði hjá biskupi SÓLVEIG Pétursdóttir, dóms- og kirkjumála- ráðherra, sagði við setningu kirkjuþings í gær- morgun að á þinginu yrði kynnt til umfjöllunar frumvarp um breytingu á þjóðkirkjulögunum varðandi skipan sóknarpresta. Felur breytingin í sér að biskup skipi einnig sóknarpresta en til þessa hafa þeir einir presta verið skipaðir af kirkjumálaráðherra. „Hér er um breytingu að ræða sem felur það í sér í fyrsta lagi að sami háttur verði hafður á um skipun og setningu sóknarpresta og annarra presta, það er að veitingarvaldið verði hjá biskupi Islands. Ekki virðast vera skynsamleg rök fyrir því að kirkjumálaráðherra setji eða skipi sóknar- presta en biskup íslands aðra presta," sagði ráð- herra m.a. í ávarpi sínu og sagði þetta í samræmi við þá stefnu að auka beri sjálfstæði þjóðkirkj- unnar. Gert er ráð fyrir að breytingin taki gildi 1. janúar á næsta ári verði frumvarpið samþykkt. I athugasemdum við lagafrumvarpið, sem ligg- ur frammi á kirkjuþingi, er bent á að með nýjum starfsreglum sem byggðar eru á grunni laga um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar hafi orðið grundvallarbreyting á reglum um val og veitingu prestsembætta. Svonefndar valnefndir velji jafnt sóknarpresta sem presta og vegna samræmis sé eðlilegast að sami háttur verði hafður á um skipan sóknarpresta og annarra presta. Breytt skipunaraðferð Þingvallaprests Þá boðaði kirkjumálaráðherra með frumvarp- inu þá breytingu á skipan Þingvallaprests, þ.e. að afnumin verði sú regla að Mngvallanefnd komi við sögu skipunar Þingvallaprests. „Sú regla á sér sögulegar skýringar sem ekki eiga lengur við eftir að skilið var á milli þeirra tveggja starfa sem áður var bundið í lög að Þingvallaprestur skyldi gegna. Eru því engin haldbær rök fyrir því að veiting prestsembættis á Þingvöllum fari fram með öðrum hætti en gildir almennt," sagði ráð- herra og tók fram að þessi breyting væri ekki í tengslum við umræður um hvort sóknarprestur skuli sitja á Þíngvöllum heldur sé einungis verið að bregðast við þeim breytingum sem orðið hafi á starfi Þingvallaprests. I lok ávarps síns minntist kirkjumálaráðherra á landsþing kirkjunnar sem boðað hefur verið á Jónsmessu á næsta ári til að ræða framtíðarsýn kirkjunnar. „Ég tel að hér sé þúsund ára afmæli kristni í landinu fylgt eftir á verðugan hátt og það er von mín að af þessu muni spretta frjóar og framsýnar umræður um hlutverk þjóðkirkjunn- ar, - umræður sem styrki kirkjuna og kristið trúarlíf, umræður sem veki þjóðina til aukinnar vitundar um það mikilvæga starf sem kirkjan rækir." Vilja fleiri konur á kirkjuþing VIÐ lok setningar kirkjuþings í gær afhenti dr. Arnfríður Guðmunds- dóttir, formaður jafnréttisnefndar kirkjunnar, Jóni Helgasyni, forseta kirkjuþings skýrslu nefndarinnar um leið og hún minnti með nokkrum orð- um á jafnréttisáætlun kirkjunnar. I skýrslu jafnréttisnefndar er kirkjuþing hvatt til að gera allt sem í valdi þess stendur til að fá fleiri kon- ur inn á kirkjuþing „og stuðla þannig að því að jafnréttisáætlunin sem þingið samþykkti fyrir tveimur árum nái fram að ganga," segir meðal ann- ars. Af 21 kirkjuþingsfulltrúa er ein kona en næst verður kosið til kirkju- þings eftir tæp tvö ár. Þá kemur fram í skýrslu nefndarinnar að hlutur karla og kvenna sé ekki jafn hvað varði formenn sóknarnefnda. Er tek- ið sem dæmi að í Reykjavíkurpró- fastsdæmi eystra séu karlar 88,9% sóknarnefndarformanna og yfir 80% í sóknarnefndum í því vestra. Prestaköll og prófastsdæmi á landsbyggðinni sameinuð Þrjár nýjar sóknir á höfuð- borgarsvæðinu TILLOGUR eru uppi á kirkjuþingi um breytta skipan nokkurra sókna, prestakalla og prófastsdæma og er lagt til að þær taki flestar gildi um næstu áramót. Er meðal annars lagt til að þrjár nýjar sóknir verði stofnað- ar á höfuðborgarsvæðinu, að Barða- strandarprófastsdæmi og ísafjarðar- prófastsdæmi verði sameinuð, að nokkur prestaköll á landsbyggðinni verði sameinuð og nokkrar sóknir færðar til. Á kirkjuþingi fyrir ári voru lagðar fram tillögur um ýmsar breytingar á skipan sókna, prestakalla og prófasts- dæma og voru nokkrar þeirra sam- þykktar en öðrum var vísað til bisk- upafundar tíl kynningar fyrir réttum kirkjustjórnaraðilum. Margar til- lagnanna koma aftur til umræðu á Jdrkjuþingi nú en nokkrum er frestað, einkum vegna athugasemda úr við- komandi héraði. Reykhólaprestakall fært undir Snæfellsnessprófastsdæmi Á Vestfjörðum er lagt tíl að Barð- astrandarprófastsdæmi og ísafjarð- arprófastsdæmi verði sameinuð undir nafhinu Vestfjarðaprófastsdæmi. Er einnig gert ráð fyrir að Reykhóla- prestakall verði flutt undir Snæfells- ness- og Dalaprófastsdæmi í Ijósi breyttra samgangna í héraðinu m.a. með tílkomu Gilsfjarðarbrúar. Með þeirri breytingu yrði Barðastrandar- prófastsdæmi ekki nógu stór eining og því er lögð til áðurnefnd sameining undir nafni Vestfjarðaprófastsdæmis. Lagt er til að Bfldudals- og Tálkna- fjarðarprestaköll verði sameinuð með prestssetri á Bfldudal. Lagt er til að Melgraseyrar- og Nauteyrarsóknir færist undir Hólmavíkurprestakall. Lagt er til að Árnesprestakall og Hólmavíkurprestakall verði samein- uð og að prestssetrið verði á Hólma- vík. Er miðað við að það gerist við starfslok sóknarprests í Árnespresta- kalli. Lagt er til að Bólstaðar- hlíðarprestakall sameinist Skaga- strandarprestakalli og að Miðgarða- sókn í Grímsey verði færð undir Dalvíkurprestakall en hún hefur til- heyrt Akureyrarprestakalli. Þá er lagt til að stofnaðar verði þrjár nýjar sóknir sem mynda ný prestaköll: Vallasókn í Hafnarfirði, Lindasókn í Kópavogi og Grafar- holtssókn í Reykjavík. Morgunblaðið/Ásdís Sólveig Pétursdóttir kirkjumálaráðherra flutti ávarp við setningu kirkjuþings í gær. Við hlið hennar er Jón Helgason, forseti kirkjuþings. Yfir 30 mál til umræðu á kirkjuþingi BISKUP Islands, Karl Sigur- björnsson, setti kirkjuþing í gær og við setningarathöfnina fluttu einnig ávörp Sdlveig Pétursddtt- ir, dóms- og kirkjumálaráðherra, og Jdn Helgason, forseti kirkju- þings. Þingstörf standa þessa viku og næstu og eru á dagskrá þingsins fjölmörg mál er varða starfsreglur hinna ýmsu greina kirkjiinnar, um fjármál og stjórn og starfshætti kirkjunnnar. Gert er ráð fyrir að kirkjuþing fjalli íills um yfir 30 mál. Semja á um verkaskipt- ingu biskups og kirkjuráðs Laugavegi 18 • Simi 515 2500 • Síðumúla 7 • Sími 510 2500 MEÐAL mála sem liggja fyrir kirkjuþingi sem hófst í gær er til- laga um starfsreglur kirkjuráðs sem fela í sér að hlutverk þess er afmarkað skýrar, en kirkjuráð fer með framkvæmdavald í málefnum þjóðkirkjunnar. Gert er ráð fyrir að kirkjuráð ráði framkvæmda- stjóra og ráðgert er að gera samn- ing um skiptingu verkefna og starfa milli biskups og kirkjuráðs miðað við lögbundnar skyldur hvors aðila um sig. Fimm menn sitja í kirkjuráði; biskup, sem er forseti ráðsins, tveir guðfræðingar og tveir leik- menn sem kirkjuþing kýs. í at- hugasemdum við tillögurnar sem lagðar eru fyrir kirkjuþing nú seg- ir að með reglunum sé verkefnum og skyldum kirkjuráðs skipað á einn stað, svo og þeim reglum er það vinnur eftir, en fyrirmæli „eru fyrirmæli um störf kirkjuráðs á víð og dreif í kirkjulöggjöfinni". Gert er ráð fyrir að kirkjuráð ráði framkvæmdastjóra en til þessa hefur það verið hluti af embættis- skyldum skrifstofustjóra biskups- stofu að sinna framkvæmdastjórn fyrir kirkjuráð. Kirkjuráð hafi því ekki haft ráðningu framkvæmda- stjórans með höndum heldur bisk- up og þyki eðlilegt í ljósi nýrrar stöðu og sjálfstæðis kirkjuráðs að það hafi sjálft ákvörðunarvald um það efni. Sjálfstæði kirkjuráðs undirstrikað Biskupsstofa verður annars veg- ar skrifstofa biskups íslands og hins vegar aðsetur kirkjuráðs. „Er það til að undirstrika sjálfstæða stöðu kirkjuráðs sem fram- kvæmdavalds kirkjuþings. Er fyr- irhugað að gera samning um skipt- ingu verkefna og starfa milli biskups og kirkjuráðs miðað við lögbundnar skyldur hvors um sig," segir m.a. í athugasemdunum. Þá verður kirkjuráði falin aukin fjárstjórn með því að fjalla um ár- leg framlög í fjárlögum samkvæmt samningi ríkis og kirkju frá 1998 til greiðslu á launum 138 presta og prófasta, tveggja vígslubiskupa, biskups íslands og 18 starfsmanna biskupsstofu. Einnig fer kirkjuráð með stjórn kristnisjóðs, jöfnunar- sjóðs sókna, kirkjumálasjóðs og meðal verkefna kirkjuráðs er um- sjón með Skálholti og Skálholts- skóla, starfsemi Löngumýrar og skipan fulltrúa í ýmsar nefndir og stjórnir.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.