Læknablaðið

Árgangur

Læknablaðið - 15.11.1998, Blaðsíða 70

Læknablaðið - 15.11.1998, Blaðsíða 70
882 LÆKNABLAÐIÐ 1998; 84 Gallup-könnun 86% vilja auka framlög ríkisins til heilbrigðismála í síðasta tölublaði sögðum við frá könnun sem Gallup gerði að ósk landlæknisemb- ættisins á afstöðu almennings til ýmissa þátta í heilbrigðis- kerfi íslendinga. Við höldum nú áfram að vitna í þessa könnun en meðal þess sem spurt var um var hvort fólk teldi rétt að auka eða minnka framlög ríkisins til heilbrigð- ismála. Orðrétt var spurningin svona: „Finnst þér að það ætti að auka eða minnka framlög ríkisins til heilbrigðismála eða ættu þau að vera óbreytt?" Sjö hundruð og áttatíu voru spurð- ir en af þeim tóku 32 eða 4,1 % ekki afstöðu. Af þeim sem af- stöðu tóku vildu 642 eða 85,8% auka framlögin, 98 eða 13,1% taldi þau vera í réttu horfi eins og þau eru en einungis átta eða 1,1% vildu draga úr fram- lögunum. Þegar nánar er rýnt í tölurn- ar sést að konur eru ákveðnari en karlar í því að auka beri framlög ríkisins til heilbrigð- ismála en 91,3% kvenna og 80,8% karla var þeirrar skoð- unar. Stuðningur við aukin framlög var mestur í elsta ald- urshópnum, 55-75 ára, eða 95,9% en minnstur meðal þeirra sem eru 45-54 ára þar sem hann var 80,6%. Þá kom einnig fram að verkafólk, sjó- menn, bændur og þeir sem ekki eru útivinnandi vilja fremur auka útgjöld til heil- brigðismála en aðrar starfs- stéttir. Ljóst er af þessari könnun að almennur vilji er fyrir því að ríkið standi myndarlega að heilbrigðisþjónustu og auki fremur hlut sinn í henni en dragi úr honum. -ÞH Atacand^ Töfiur,co9CA ^toíSSSrtJrS^" Innihaldslýsing: Hver tafla inniheldur Candesartanum ÍS INN, cilexetil 4 mg, 8 mg eða 16 mg. Ábendingar: Hár blóðþrýstingur. Skammtar og lyfjagjöl: Skömmtun: Venjulegur viöhaldsskammtur Atacand® er 8 mg eöa 16 mg einu sinni á dag. Hámarks blóðþrýstingslækkandi verkun næst innan 4 vikna frá upphafi meöferöar. Lyfið má taka með eða án matar og án tillits til aldurs. Hjá siúklingum með alvarlega skerta nýrnastarfsemi (þ.e. kreatínín klerans <30 ml/mín. skal hefja meðferð með 4 mg. Börn: Lyfið er ekki ætlað börnum. Frábendingar: Ofnæmi fyrir einhverju af innihaldsefnum lyfsins. Meðganga og brjóstagjöf. Varnaðarorð og varúðarreglur: Skyld lyf geta aukið þvagefni í blóöi og kreatínín í sermi hjá sjúklingum með tvíhliða nýrnaslagæðaþrengsli eða þrengsli í slagæð að einu nýra ef aðeins eitt nýra er til staðar. Þetta getur einnig átt við um angíótensín II viðtaka antagónista. Hjá sjúklingum með alvarlega skert blóðrúmmál geta einkenni lágþrýstings komið fram. Samhliða gjöf á Atacand1 og kalíumsparandi þvagræsilyfi getur valdið hækkun á kalíumþéttni í sermi. Milliverkanir: Engar þekktar. Aukaverkanir: Lágþrýstngur vegna áhrifa lyfsins. Lyfhrif: Eiginleikar: Atacand* er forlyf ætlað til Ínntöku. Það umbreytist hratt í virkt efni, candesartan, vegna esterhýdrólýsu við frásog úr meltingarvegi. Candesartan er angíótensín II viðtaka blokki, sérhæfður fyrir AT-1 viðtaka, með sterka bindingu viö og hæga losun frá viðtakanum. Það hefur enga eigin virkni. Blóðþrýstingslækkandi verkun er vegna lækkunar á útlægu æöaviðnámi, en hjartsláttartíðni, slagrúmmál og hjartaútfall breytist hins vegar ekki. Það er ekkert sem bendir til alvarlegs eða óeðlilega mikils lágþrýstings eftir fyrsta skammt eða versnunar þegar meðferð er hætt. Blóðþrýstingslækkandi verkun hefst innan 2 klst og næst hámarks blóðþrýstingslækkandi verkun, innan fjögurra vikna og helst við langtíma meðferð. BlóðþrýstingsEækkun af völdum lyfstns helst jöfn i 24 klst. og þess vegna er nægjanlegt að gefa lyfið einu sinni á dag. Lyfið hefur svipaða virkni, óháð aldri og kyni sjúklingsins. Candesartan eykur blóðflæðí um nýru og viðheldur eða eykur gaukulsíunarhraöa á meðan viðnám nýrnaæða og síunarhlutfall minnkar. Atacand5 hefur engar óæskilegar verkanir á blóðsykur eða blóðfitu. Lyfjahvörf: Frásog og dreifing: Eftir inntöku umbreytist candesartan cílexetil í virka efnið candesartan. Meðal aðgengi (nýting) candesartans er u.þ.b. 40% eftir inntöku á candesartan cílexetíli í lausn. Meðalhámarksþéttni í sermi (Cmax)) næst eftir 3-4 klst. eftir inntöku töflu. Þéttni candesartans eykst línulega með auknum skammti á lækningalegu skammtabili. Ekki hefur greinst neinn munur á lyfjahvörfum candesartan eftir kyni. Flatarmálið undir sermiþéttni-á móti-tima-kúrfu (AUC) fyrir candesartan breytist ekki vegna fæðu. Candesartan er í miklum mæli bundið plasma- próteinum (>99%). Dreifingar-rúmmál candesartans er 0,1 l/kg. Umbrot og útskilnaður: Candesartan skilst aðallega út í óbreyttu formi í þvagi og galli og einungis að litlum hluta vegna umbrota í lifur. Lokahelmingunartími candesartans er u.þ.b. 9 klst. Engin uppsöfnun á sér stað við endurtekna skammta. Heildar plasmaklerans candesartans er u.þ.b. 0,37 ml/mín./kg, með nýrnaklerans u.þ.b. 0,19 ml/mín./kg. Eftir inntöku á 14c-merktu candesartan cílexetíli safnast um 30% af heildargeislavirkni fyrir í þvagi og um 70% í saur. Lyfjahvörf hjá ákveðnum sjúklingahópum: Hjá öldruðum (eldri en 65 áral aukast bæði Cmax og AUC fyrir candesartan miðað við unga einstaklinga. Engu að siður er blóðþrýstingssvörun og tíðni aukaverkana svipuð eftir gefinn skammt af Atacand® hjá ungum og öldruðum, svo ekki er nauðsynlegt að leiðrétta skammta hjá öldruöum. Hjá sjúklingum með skerta nýrnastarfsemi í samanburði við þá sem hafa eðlilega nýrnastarfsemi, sést hækkun á Cmax, AUC og útskilnaðarhelmingunar-tíma candesartans. Þrátt fyrir það er ekki nauðsynlegt að leiðrétta skammta hjá sjúklingum með væga til miðlungs skerta nýrna-starfsemi. Hjá sjúklingum með alvarlega skerta nýrnastarfsemi (þ.e. kreatínín klerans <30 ml/min./l,73 m? BSA) er klínísk reynsla takmörkuð og íhuga skal hvort gefa skuli lægri upphafsskammt 4 mg. Hjá sjúklingum með væga eða miðlungs skerta lifrarstarfsemi hafa engar breytingar á lyfjahvörfum sést. Pakkningarog verð: mars 1998. Greiösluþátttaka sjúkratrygginga: R, B. Pakkningar: Töflur 4 mg: 28 stk. (þp.) -2.853 kr.; 98 stk. (þp.) -7.966 kr; 1 tafla x 98 stk. (þp, sjúkrah.pkn.) -7.966 kr. Töflur 8 mg: 28 stk. (þp.) -3.172 kr.; 98 stk. (þp.) - 8.987 kr.; 1 tafla x 98 stk. (þp, sjúkrah.pkn.) -8.987 kr. Töflur 16 mg: 28 stk. (þp.) - 3.810 kr.; 98 stk. (þp.) -10.980 kr.; 1 tafla x 98 stk. (þp, sjúkrah.pkn.) -10.980 kr. Markaðsleyfishafi: Hássle Lákemedel, Svíþjóö. Umboð á íslandi: Pharmaco hf., Hörgatúni 2, Garðabæ. Heimildin 1: Nishikaiva K ei al. Candesarlan ciletetil: a feview of us preclinical pharmacology Journal ol Human Hypenension 1997;11 Supp12: S9-S17. 2: Sever P. Candesanan cileietil: a new, long-acting. ettective angiotensin II type 1 receptor blocker. 3: Húbner fi et al. Pharmacokinetics ol candesartan atter single and repeated doses ol candesartan cileietil inyoung and elderlv healthy volunteers. Journal of Human Hyperlension 1397; 11 Suppl 2: SI9-S25. 4: Elmfeldt D et al. Candasanan cileietil, a new generation angiotensin II amagomst. provides dose depentent anlihypertensive effecl. Journalof HumanHypenension 1997, 11 Suppl 2: S49-S53 5: Andersson OK and Neldam S. A companson ol ihe antihyperlensive effects ol candesanan cileietil and losartan in patients with mild 1o moderate hypertension. Joumal ol Human Hypertension 1997; 11 Suppl 2. S63-SW. 6: Sever P and Holugreve. Longterm elficacy and tolerabihty ol candasartan cilexetil m paiients with mild to moderate hypenension Journalol HumanHypertension 1997, II Suppl 2; S69-S73. 7: Belcher G et al Candesanan cileielil: salety and tolerabilny in healthy volunteers arid paiients with hypertension. Journal ol Human Hypertension 19S7; 11 Suppl: SB5-S89 8: Heuer HJ et al Twentytour hour blood pressure prclile ot ditlerenl doses of candesanan cileietil in patienis with mild to moderate hyperiension Journal of human Hypenension 1997, 11 Suppl 2 S55-S56.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96

x

Læknablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Læknablaðið
https://timarit.is/publication/986

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.