Saga


Saga - 2007, Blaðsíða 202

Saga - 2007, Blaðsíða 202
um en í fyrstu bók inni eru raun ar sex grein ar á ís lensku en a› eins flrjár á ensku. Hlut ur ís lensk unn ar er hvergi meiri í fless ari rit rö›. Ef marka má vef sí›u Snorra stofu er hi› al menna ver› á bók un um í rit - rö› inni 3.800–4.200 krón ur en Til hei› urs og hug bót ar er aft ur á móti seld á 2.400 krón ur. fia› flyk ir mér raun ar sann gjarn ara ver›, í ljósi fless a› bæk - urn ar eru kilj ur og út lit fleirra frem ur hóg vært. Rit rö› in hef ur frem ur óljós - an mark hóp vegna ver›s ins; ekki er fyr ir sé› a› bæk urn ar gætu or› i› gjaf ir á stóraf mæl um en samt eru flær óflarf lega d‡r ar fyr ir stúd enta. Rá› stefnu - rit hljóta raun ar a› eiga erfitt upp drátt ar á fræ›i bóka mark a›n um, vegna fless a› efn i› er oft bland a› og marg ar grein arn ar stutt ara leg ar. fiar af lei› - andi er ákve› in hætta á a› flau selj ist illa ef flau eru ver› lög› of hátt. Ég er enn flá svo lít i› ef ins um hina n‡ju rit rö› Snorra stofu af fless um sök um. Til hei› urs og hug bót ar lof ar fló gó›u um flessa n‡ju rit rö›. Ís lensk ur trú - arkve› skap ur fyrri alda er van rækt svi› og ljóst er a› grein arn ar í flessu litla safni geta n‡st fleim sem kenna flær á há skóla stigi e›a jafn vel fram - halds skóla stigi. Krist ján Val ur Ing ólfs son fjall ar flannig um sálma kver herra Gísla Jóns son ar bisk ups sem hing a› til hef ur a› eins ver i› bók - mennta sögu leg ur brand ari. fiar af lei› andi var flarft a› ein hver tæki fla› svo lít i› al var lega (fló a› séra Krist ján reyni ekki a› verja kve› skap inn fag - ur fræ›i lega). fiá má nefna tvær áhuga ver› ar grein ar um tengsl helgi kvæ›a og söngs, eft ir Sverri Tóm as son og Gunn ar F. Gu› munds son. All ar grein - arn ar í bók inni eru á ein hvern hátt upp l‡sandi. fió a› efni bók ar inn ar teygi sig yfir sex ald ir er bók in heild stæ› á flann hátt a› ís lensk trú ar kvæ›i fyrri alda eru í raun til tek i› rann sókn ar svi› sem ákve› inn (en alltof lít ill) hóp ur sinn ir. fia› er sá hóp ur sem flessi bók er ætl u› og mun taka henni fagn andi. Sam kvæmt upp l‡s ing um á vef sí›u Bók mennta fræ›i stofn un ar Há skóla Ís lands gef ur hún út ein ar sex rit r a› ir. fiar af hef ur ein (Ung fræ›i) reynd ar ver i› sleg in af núna. Lengst er Stu dia Is land ica, sem nú spann ar ein 59 bindi. Fal leg er sú rit rö› ekki og hef ur ekki tek i› nógu mikl um stakka skipt um á und an förn um ára tug um, á öld sí fellt feg urri bóka. En Stu dia Is land ica gegn - ir hlut verki sínu vel. fiar eru gefn ar út vi›a mikl ar og bita stæ› ar rann sókn - ir (mónógraf í ur) og fyr ir slík ar bæk ur er alltaf mark a› ur, fló a› flikka mætti upp á hi› ytra bor›. Rit rö› in Fræ›i rit er nú alls 13 bindi. Hún hef ur flró ast nokk u› frá upp haf legri mynd sinni. Sein ustu flrjú bind in eru greina söfn sem ætt u› eru frá rá› stefn um, ágæt lega heppn u›, og flar eru á fer› eigu - leg ar og fal leg ar bæk ur. Á›ur fyrr voru bæk urn ar í fless ari rit rö› í nánu sam bandi vi› bók mennta kennslu á há skóla stigi. fia› vir› ist sí› ur gilda um sein ustu bind in og velta má flví upp hvort ástæ›a sé til a› end ur lífga fletta sam band. fiá má nefna rit rö› ina fi‡› ing ar. fiar vir› ist mesta fjör i› í út gáfu stofn un ar inn ar sein ustu árin flví alls hafa kom i› út tíu bindi sí› an ári› 2003. Sum ar af fleim bók um hef›u raun ar fall i› ágæt lega inn í rit rö› ina Fræ›i rit og spyrja má hvort hún sé nú or› in ljóta stjúp syst ir fi‡› ing anna. fiá eru ótald ar tvær rit r a› ir. Önn ur er Ís lensk rit sem tel ur nú 14 bindi. Í dag legu tali er hún köll u› „rau›a ser í an“ og flar eru gef in út ís lensk skáld - ritdómar202 Saga haust 2007 nota:Saga haust 2004 - NOTA 11/19/07 4:33 PM Page 202
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152
Blaðsíða 153
Blaðsíða 154
Blaðsíða 155
Blaðsíða 156
Blaðsíða 157
Blaðsíða 158
Blaðsíða 159
Blaðsíða 160
Blaðsíða 161
Blaðsíða 162
Blaðsíða 163
Blaðsíða 164
Blaðsíða 165
Blaðsíða 166
Blaðsíða 167
Blaðsíða 168
Blaðsíða 169
Blaðsíða 170
Blaðsíða 171
Blaðsíða 172
Blaðsíða 173
Blaðsíða 174
Blaðsíða 175
Blaðsíða 176
Blaðsíða 177
Blaðsíða 178
Blaðsíða 179
Blaðsíða 180
Blaðsíða 181
Blaðsíða 182
Blaðsíða 183
Blaðsíða 184
Blaðsíða 185
Blaðsíða 186
Blaðsíða 187
Blaðsíða 188
Blaðsíða 189
Blaðsíða 190
Blaðsíða 191
Blaðsíða 192
Blaðsíða 193
Blaðsíða 194
Blaðsíða 195
Blaðsíða 196
Blaðsíða 197
Blaðsíða 198
Blaðsíða 199
Blaðsíða 200
Blaðsíða 201
Blaðsíða 202
Blaðsíða 203
Blaðsíða 204
Blaðsíða 205
Blaðsíða 206
Blaðsíða 207
Blaðsíða 208
Blaðsíða 209
Blaðsíða 210
Blaðsíða 211
Blaðsíða 212
Blaðsíða 213
Blaðsíða 214
Blaðsíða 215
Blaðsíða 216
Blaðsíða 217
Blaðsíða 218
Blaðsíða 219
Blaðsíða 220
Blaðsíða 221
Blaðsíða 222
Blaðsíða 223
Blaðsíða 224
Blaðsíða 225
Blaðsíða 226
Blaðsíða 227
Blaðsíða 228
Blaðsíða 229
Blaðsíða 230
Blaðsíða 231
Blaðsíða 232
Blaðsíða 233
Blaðsíða 234
Blaðsíða 235
Blaðsíða 236
Blaðsíða 237
Blaðsíða 238
Blaðsíða 239
Blaðsíða 240
Blaðsíða 241
Blaðsíða 242
Blaðsíða 243
Blaðsíða 244
Blaðsíða 245
Blaðsíða 246
Blaðsíða 247
Blaðsíða 248
Blaðsíða 249
Blaðsíða 250
Blaðsíða 251
Blaðsíða 252
Blaðsíða 253
Blaðsíða 254
Blaðsíða 255
Blaðsíða 256

x

Saga

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Saga
https://timarit.is/publication/775

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.